Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


در تدارک سازماندهی شورش ها باشید.

Slide1

در تدارک سازماندهی شورش ها باشید.

به فکر تقویت خودسازماندهی شورش های طبقات محروم باشیم

به فکر تقویت خودسازماندهی شورش های طبقات محروم باشیم

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

Slide4

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

شورش ها در راهند، شورش ها کورند، با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

Affiche-716

شورش ها در راهند،
شورش ها کورند،
با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

Affiche-679

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

شورش ها فاقد رهبری هستند، هر که بتواند آنها را سازماندهی کند رهبری آن را نیز در اختیار خواهد داشت

Affiche-632

شورش ها فاقد رهبری هستند، هر که بتواند آنها را سازماندهی کند رهبری آن را نیز در اختیار خواهد داشت

شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید.

Affiche-631

شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید.

خودرهاگران: با خود سازماندهی آماده ی هدایت شورش ها شویم

در شرایط کنونی که رژیم در مانده است و احتمال بروز شورش های اعتراضی قوی است مخالفان باید خودرا سازماندهی کرده و آماده ی هدایت شورش ها باشند

خودرهاگران: تبدیل شورش به جنش سازماندهی شده

شناسایی راهها و مواصلات ، پایگاه ها و مراکز دولتی، محل ها و خانه های تیم های اطلاعاتی، مراکز بسیج، ادارات دولتی و غیره و تهیه نقشه های عملیاتی برای هر یک از آنها از جمله کارهایی است که باید از حالا برای هدایت شورش های آینده توسط نیروهای سازماندهی شده ی مردمی انجام پذیرد

سرانجام: رژیم ایران در دام بحران نهایی خود – کورش عرفانی

america-wants-to-attack-iran-from-iraq-and-afghanistan

رژیم در دام اتمی گرفتار شده است. این بار زمین بازی را دیگران تعیین می کنند نه خود رژیم. مکانیزم های تغییر در خاورمیانه، تغییر در ایران را نیز در برگرفته است، داعش نوید مرزبندی نوینی در عراق و سوریه و چه بسا ایران را می دهد. جمهوری اسلامی به عنوان یک جزء از مجموعه ی خاورمیانه ای اقتصاد جهانی تعیین تکلیف خواهد شد