شورش ها قدرت بالقوه عظیمی دارند که فقط از طریق سازماندهی به صورت بالفعل درمی آید. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶