در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶