با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

Affiche-679


مطالب مرتبط
ارسال نظر