مردمی که فاقد خودسازماندهی باشند اسیر دولت خواهند بود. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶