در یک جامعه ی انسانی قدرت سیاسی تحت مدیریت قدرت اجتماعی عمل می کند. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2017 /  دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶