«قدرت سیاسی» زمانی می تواند در خدمت پیشرفت جامعه باشد که زیر نظر «قدرت اجتماعی» عمل کند. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶