قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶


قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است.

Affiche-942

قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت سیاسی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت اقتصادی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت حکومتی است.
قدرت اجتماعی مهم تر از قدرت حزبی است.
قدرت اجتماعی اصیل ترین و مهم ترین نوع قدرت جمعی است.ارسال نظر