رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

Slide1
  1. رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.
  2. رهایی انسان در گرو خودرهایی طبقه ی کارگر است.
  3. مبارزات کارگری در پیوند با مبارزات اجتماعی سایر اقشار قویتر می شود.
  4. موفقیت مبارزات کارگری در گرو خودسازماندهی کارگران است.
  5. محدودساختن مبارزات کارگری به مبارزات حزبی کاری نادرست است، کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی باشند.
  6. یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است.


ارسال نظر