قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 June 2017 /  پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶