قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶


قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود.

Affiche-968


مطالب مرتبط
ارسال نظر