قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2017 /  دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶


قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود.

Affiche-968


مطالب مرتبط
ارسال نظر