قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 August 2017 /  یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶


قدرت اجتماعی یعنی قدرت عمل شهروندان در مسیر دفاع از خود.

Affiche-968


مطالب مرتبط
ارسال نظر