نمادِ يك درصد — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


نمادِ یک درصد

HCR-soc-jus-activist-award[1]

نمادِ یک درصد

من نشانى از نمادِ قدرتم

من نمادى از غرورِ ملّتم

من سُکاندارِ شجاعت، غیرتم

عضوى از یک درصدم ….

بَر سریرِ عزّت و آگاهى ام

سر به دارِ پرچمِ آزادیم

موطنم را تشنهٌ آبادیم

عضوى از یک در صدم ….

من تبارِ کاوهٌ آهنگرم

من پیامِ بابکِ خرم دلم

قامتِ ستارخان و باقرم

عضوى از یک در صدم ….

من لُر و کرد و بلوچ و ترک وگیل

بر کمانِ عشقِ میهن تَرکِشم

تا زِ زندانِ حقارت پَر کشم

عضوى از یک در صدم ….

خود رها گر از دیارِ آتشم

جهل و فقر و ترس را آتش کشم

اعتلاى میهنم را بَر کِشم

عضوى از یک در صدم ….

من زِ نسلِ زندهٌ خودسازیَم ….

بر مدارِ عزّتِ انسانیَم

من سرود و نغمهٌ بیداریَم

عضوى از یک در صدم ….

سعید.

فروردین ٩۵مطالب مرتبط
ارسال نظر