فرهنگسرای انسانگرایی — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

پیش از نابودی ایران، ایرانی به خودآ.

Affiche-955

پیش از نابودی ایران،
ایرانی به خودآ.

شهروندان سازمان یافته: بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

Affiche-954

شهروندان سازمان یافته:
بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.

Affiche-946-1

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.
این تنها با کارخودسازمان یافته ی افرادی آگاه و قادر به تشخیص است که حرکتی سازنده می تواند ما را به سوی دمکراسی پیش برد.

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

Affiche-945

در ورای این که چه کسی قدرت سیاسی را در آینده تصاحب می کند، ما شهروندان باید به فکر خودسازماندهی باشیم تا از منافع خود در قالب سندیکاها، شوراها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و اتحادیه ها دفاع کنیم.

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.

Affiche-944

هیچ جایگزینی برای رژیم جمهوری اسلامی بدون باور واقعی و عملی به ترویج و تشویق خودسازماندهی اجتماعی نمی تواند برای ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان آورد.

قدرت اجتماعی جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

Affiche-943

قدرت اجتماعی، (یعنی قدرت خودسازمان یافته ی آموزگاران و کارگران و دانشجویان و پرستاران و…در قالب انجمن و شورا و سندیکا)، جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

انسان برتر از خداست.

Affiche-941

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

Affiche-940

تنبلی، بی مسئولیتی و ترس نشانه های شخصیت بیمار است، پرکار، مسئولیت پذیر و دلاور باشیم.

و درست آن هنگام که به نظر می رسد باید همرنگ جماعت بود، نباید چنین بود.

Affiche-939

و درست آن هنگام که به نظر می رسد باید همرنگ جماعت بود، نباید چنین بود.

انقلاب لازم برای ایران کنونی، انقلاب اخلاقی است.

Affiche-938

انقلاب لازم برای ایران کنونی، انقلاب اخلاقی است.