کارگری — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

Slide6

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

موفقیت مبارزات کارگری در گرو خودسازماندهی کارگران است.

Slide4

موفقیت مبارزات کارگری در گرو خودسازماندهی کارگران است.

مبارزات کارگری در پیوند با مبارزات اجتماعی سایر اقشار قویتر می شود.

Slide3

مبارزات کارگری در پیوند با مبارزات اجتماعی سایر اقشار قویتر می شود.

رهایی انسان در گرو خودرهایی طبقه ی کارگر است.

Slide2

رهایی انسان در گرو خودرهایی طبقه ی کارگر است.

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

Slide1

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

و بی شک، انفجار خشم یک ملت زخم خورده، به تمام رویاهای دشمنان ایران پایان خواهد بخشید، پایانی برق آسا.

Affiche-900

و بی شک، انفجار خشم یک ملت زخم خورده، به تمام رویاهای دشمنان ایران پایان خواهد بخشید، پایانی برق آسا.

رژیم را محاصره کنیم

Slide2-1

 قیام دانشجویی, اعتراضات بیکاران و بیکار شدگان, اعتراضات کارگری, اعتراضات کشاورزان, حرکت معلمان و دانش آموزان, قیام اعتراضی زنان

کارخانه ویو. مه. زیر کنترل کارگران آغاز به کارکرد.

viome

هنگامی که کارخانه ها یکی پس ازدیگری میبندند، تعداد کارگران بیکار یونان به ۲ ملیون نزدیک شده وبخش بزرگی ازمردم محکوم به فقر وبدبختی از سوی ائتلاف پاسوک – ان د- دیمار که سیاست های دولتهای پیشین را ادامه میدهند میباشند، درخواست برای اداره کارخانه ها زیر کنترل کارگران تنها پاسخ به بیکاری بشمار میاید، بهمین دلیل، مبارزه ویو. مه. مبارزه همگان است.

شورش ها باعث وحشت غارتگران و موجب امیدواری غارت شدگان هستند.

Affiche-717

شورش ها باعث وحشت غارتگران و موجب امیدواری غارت شدگان هستند.

شورش ها در راهند، شورش ها کورند، با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

Affiche-716

شورش ها در راهند،
شورش ها کورند،
با سازماندهی به آنها جهت دهیم.