نافرماني مدني — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم

Affiche-971

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم تا زمینه ساز مردمسالاری اجتماعی فردا شویم.

خاطرات دوران سپری شده

abadan

نسخه PDF کتاب خاطرات زنده یاد یوسف افتخاری

جایگاهٔ روشنفکر قابل اعتماد مردم

Roshanfekr

روشنفکر دردهای مردم می فهمد و منعکس می‌کند.

ارتش ها در مقابل سیل توده ها عاجزند.

Affiche-967

ارتش ها در مقابل سیل توده ها عاجزند.

ماشین دیکتاتوری با نبرد می شکند نه با آرزو

Affiche-966

ماشین دیکتاتوری با نبرد می شکند نه با آرزو

با فراموش کردن جنایت و غارت روحانیت به روحانی پناه نمی بریم.

Rohani-doshman-3

با فراموش کردن جنایت و غارت روحانیت به روحانی پناه نمی بریم.

ما آینده ی خود را در طرد روحانی و روحانیت جستجو می کنیم.

ما آینده ی خود را در طرد روحانی و روحانیت جستجو می کنیم.

ما آینده ی خود را در طرد روحانی و روحانیت جستجو می کنیم.

روحانی روحانی! تو دشمن ایرانی !

Rohani-doshman

روحانی روحانی!
تو دشمن ایرانی !

پیش از آن که با حمله ی نظامی نابود شویم، با اعتصابات، رژیم را نابود کنیم.

Affiche-960

پیش از آن که با حمله ی نظامی نابود شویم، با اعتصابات، رژیم را نابود کنیم.

با اعتصابات می توانیم دولت استبدادی را زمین زنیم.

Affiche-959

تا دولت استبدادی پابرجاست، استبداد ادامه دارد،
با اعتصابات می توانیم دولت استبدادی را زمین زنیم.