اعتصاب — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

اعتصاب سراسری

Slide1

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

Shroesh

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

Daneshjo

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

Shroesh

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

Slide11

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

Slide10

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

Slide9

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

Slide8

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

Slide7

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

Slide6

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی