اعتصاب سراسری — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران – کورش عرفانی

Party

تا هنگامی که مردم به حمایت مشخص، آگاهانه و مستقیم از احزاب نپردازند آن میزان از قدرت سازمان یافته که برای کنار زدن رژیم کنونی لازم است شکل نمی گیرد. ممکن است که خشم وفقر و نابرابری و ظلم چنین توانی را به صورت بالقوه در جامعه شکل بخشیده باشد، اما تبدیل این توان به قدرت و آن گاه مدیریت قدرت و سپس، به ثمر رساندن تلاش ها رخ نخواهد داد.

جدایی‌طلبی یک عقب گرد تاریخی است

differenz

جامعه‌ی دمکراتیک توازن ساختاری خویش را در وجود ضد قدرت می‌یابد، یعنی قدرت سازمان یافته‌ی مردم یا همان قدرت اجتماعی. در نبود این عنصر، با یا بدون حصارهای قومی و زبانی، دولت‌ها همچنان یکه تازند. آن چه که جامعه‌ی امروز ایران، برای رهایی از استبداد و شکل‌های مختلف مدیریت خودکامه نیاز دارد، تلاش برای بنای یک قدرت اجتماعی در جامعه است.

اعتصاب سراسری

Slide1

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

Daneshjo

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

Slide9

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

Slide8

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم

Slide4

اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم

اعتصاب سراسری: راه ایجاد همدلی و اتحاد میان مزدبگیران در ایران

Slide3

اعتصاب سراسری: راه ایجاد همدلی و اتحاد میان مزدبگیران در ایران

اعتصاب سراسری یعنی دست از کارکشیدن همگانی در سطح کشور. در تدارک آن باشیم.

Slide2

اعتصاب سراسری یعنی دست از کارکشیدن همگانی در سطح کشور. در تدارک آن باشیم.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

reza_shahabi

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم «درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.