خودرهاگران — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

بیانیه به مناسبت هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

KRG-Logo

در سایه ی این فعالیت تبلیغاتی جمع خودرهاگران به حدی از رشد کیفی رسید که لازم دید اقدام به تامین گسترش کمّی خود بکند. اما قالب سازمان خودرهاگران، به عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی افقی، برای این منظور کافی نبود؛ به همین دلیل لازم بود که تشکل تازه ای با ظرفیت های لازم برای رشد عملی و گسترش کمّی به وجود آید. در این راستا سازمان خود رهاگران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ به حزب ایران آباد تولد بخشید تا این حزب بتواند میراث فکری و محتوایی سازمان خودرهاگران را در قالب یک برنامه ی سیاسی عملی به پیش برده و در جامعه ی ایرانی پیاده کند.

بیانیه ی سازمان خودرهاگران به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس سازمان

512x512_2

شاید بزرگترین دستآورد کار سازمان خودرهاگران در چهار سال گذشته تلاش برای قرار دادن انسان و ارزش جان و حرمت در بطن گفتمان سیاسی بخش های فعال و کنشگر ایرانی در داخل و خارج از کشور بوده است. می بینیم که در سایه ی تلاش های پی گیری تشکل هایی مانند خودرهاگران بحث انسان مداری و جایگاه ارزشمند جان و کرامت انسانی به گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران راه یافت و در آن مستقر شد.

اطلاعیه ی سازمان خودرهاگران درباره ی قتل افشین اسانلو

افشین اسانلو

راه رهایی طبقه ی کارگر در سازماندهی درون طبقاتی خویش از یک سو و پیوند یافتن با شبکه های دیگر سازماندهی اجتماعی از سوی دیگر است.

خودرهاگران: جمع بندی نکات اساسی

512x512-2

آزادی فاقد محدودیت های منفعت طلبانه در جهت خودشکوفایی فردی و بهروزی همگانی و پیشرفت بشریت.

خودرهاگران چه سفارش می کنند

Affiche-884

همدیگر را دریافته و با هم کار جمعی کنیم.

مبانی ابتدایی انسان مداری

Slide1

انسان برترین ارزش بشریت است.
هیچ چیز برتر از انسان نیست.

اعتراف آخوند علی سرلک٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی به شکست در مقابل “اومانیسم” (انسان‌ مداری)

Humanism-Islam

سازمان خودرهاگران این افتخار را دارد که خود را یکی‌ از جریان‌هایی‌ بداند که فکر “انسان مداری” را در صحنه سیاسی ایرانی‌ مطرح کرده اند.

برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

Slide1

موانع تغییر کدام ها هستند؟
۱) ترس
۲) یاءس
۳) نبود دانش مبارزاتی

آیا اپوزیسیون برای سرنگونی و جایگزینی برنامه ای دارد؟

AyaOpozision

هم زمان با بحرانی شدن اوضاع رژیم و آشکار شدن چشم انداز فروپاشی آن، در رسانه ها رسم شده است که تکرار کنند ” اپوزیسیون هیچ طرح و برنامه ای برای این شرایط ندارد”. در این صورت نظر شما در باره ی آن چه در زیر می آید چیست:
برنامه ی مشخص برای سرنگون سازی و مدیریت دوران گذار

هدف, استراتژی, تاکتیک ها, تکنیک ها

RRRR

هدف: دستیابی به جامعه ای که جان و کرامت بشر در آن به طور نهادینه تضمین شده باشد.
استراتژی : شکل گیری قدرت اجتماعی یعنی نظارت و مدیریت مردم در سطوح خرد، میانی و کلان
تاکتیک ها: ۱) دوران فعلی تا براندازی ۲) دوران گذار ۳) دوران بعد از گذار
تکنیک ها: در مرحله ی کنونی آموزش و تشویق به سازماندهی