کارگران — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ضرورت نگاهی تازه به مبارزات کارگری در ایران – کورش عرفانی

SocialPower-1

فضای لازم برای این برخورد متفاوت و کارآمد فراهم است و می توان این نارضایتی عظیم ده میلیون کارگر ایرانی را به همراه سی میلیون هموطن به فقر کشیده شده و بیکار و بیمار دیگر، به کوکتل تغییر آفرین در ایران تبدیل کرد. با یک استراتژی طبقه ی کارگر-محور امروز هم می توان رژیم فاسد و ضد بشری اسلامی را به زیر کشید و هم آغازگر استقرار یک دمکراسی اجتماعی عدالت محور در ایران بود.

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

Slide1

کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی داشته باشند.

کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی باشند.

Slide5

محدودساختن مبارزات کارگری به مبارزات حزبی کاری نادرست است، کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی باشند

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

Slide6

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

موفقیت مبارزات کارگری در گرو خودسازماندهی کارگران است.

Slide4

موفقیت مبارزات کارگری در گرو خودسازماندهی کارگران است.

قدرت اجتماعی جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

Affiche-943

قدرت اجتماعی، (یعنی قدرت خودسازمان یافته ی آموزگاران و کارگران و دانشجویان و پرستاران و…در قالب انجمن و شورا و سندیکا)، جدی ترین ضمانت برای جلوگیری از تداوم و بازتولید ساختارهای استبدادی در ایران است.

کشاورزان دلاور اصفهان را تنها نگذاریم.

Slide1

به کشاورزان اصفهان راهنمایی کنید که راه‌های اصلی استان را مسدود کرده و کنترل رفت و آمد را در منطقه به دست گیرند.

جنبش جوانان ۶ آوریل چگونه آغاز گردید

6 آوریل

حسام ال حمالاوی پایان نبرد را دوردیده ومیگوید “کنشگران می توانند دست ازاعتراض برداشته، اندکی استراحت کرده، برای شش ماه به کارهای خود با مزد بالا برگشته و منتظراین باشند که نظامیان نجات بخش ما شوند. ولی کارگرنمیتواند به کارخانه خود برگردد وهمچنان ۲۵۰ لیره (مصری) دریافت نماید…. ماموریت تمام نشده.”

شورش ها در راهند. آنها را دریابیم.

pic from iran jun 12-2010

باید از همین حالا با بهره مند شدن از خلاقیت و توانایی یکدیگر زمینه های یک سازماندهی و خود سازماندهی را درمیان اقشار متفاوت مردم بوجود بیاورند. باجمع های چند نفره از هرفرصتی که پیش می آید اعتراضات صنفی مردم را دامن بزنند. پایه یک قدرت سازمان یافته اجتماعی را می توان با این جمع های کوچک بوجود آورد. بدیهی ست که هر نیرو، سازمان یا شخصیت سیاسی که بتواند این قدرت اجتماعی را سازماندهی نماید، می تواند قدرت سیاسی را نیز در دست بگیرد.

به اعتراض به گرانی و بیکاری و فقر بپیوندید .دولت ورشکسته در صدد نصف کردن دست مزدهای شماست.

Slide9

دانشجویان، کارگران، کارمندان دولت و بازنشستگان!
به اعتراض به گرانی و بیکاری و فقر بپیوندید .دولت ورشکسته در صدد نصف کردن دست مزدهای شماست.