Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 February 2020 /  دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

آیا اپوزیسیون برای سرنگونی و جایگزینی برنامه ای دارد؟

 

آیا اپوزیسیون برای سرنگونی و جایگزینی برنامه ای دارد؟

کاری از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

۲۵ اکتبر ۲۰۱۲

هم زمان با بحرانی شدن اوضاع رژیم و آشکار شدن چشم انداز فروپاشی آن، در رسانه ها رسم شده است که تکرار کنند ” اپوزیسیون هیچ طرح و برنامه ای برای این شرایط ندارد”. در این صورت نظر شما در باره ی آن چه در زیر می آید چیست:

برنامه ی مشخص برای سرنگون سازی و مدیریت دوران گذار

۱)      ارائه ی مطالب مناسب برای فعال سازی حس مسئولیت پذیری در ایرانیان

۲)      آموزش فن خودسازماندهی به مردمی که در قبال آگاهی خود فعال شده و می خواهند مسئولیت قبول کنند.

۳)      یاری رسانی به فعال شدن کنشگران و مردم سازمان یافته در سطح جامعه برای گسترش حرکت های اعتراضی و اعتصابات

۴)      یاری رسانی به شکل گیری حرکت های گسترده ی اعتراضی و اعتصابات سراسری مداوم

۵)      یاری رسانی و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در قیام عمومی و برانداز برای پایان بخشیدن به حکومت فعلی

۶)      یاری رسانی به شکل گیری شبکه ی مدیریت مردمی برای مدیریت کشور در فردای سرنگونی

۷)      شرکت در پیشبرد بهینه ی مدیریت دوران گذار شامل

  1. بازداشت افراد وابسته به رژیم و حبس آنها در شرایط معمول
  2. حفظ امنیت مرزهای کشور
  3. حفظ امنیت در محل ها و خیابان های شهر ها و روستاها
  4. تامین آب و برق و تلفن
  5. تامین حمل و نقل شهری و سرویس ها و خدمات ضروری
  6. تامین مایحتاج عمومی
  7. فراهم کردن شرایط و امنیت برای فعالیت آزاد جهت برگزاری انتخابات
  8. واگذاری قدرت و مسئولیت ها به دولت منتخب و برخاسته از قانون اساسی جدیددیدگاه های این مطلب


[…] اپوزیسیون چیست؟ کیست؟ — خودرهاگران […]