Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

آیا برای خودرهاگری باید به سازمان شما پیوست؟

 آیا برای خودرهاگری باید به سازمان شما پیوست؟
خیر، سازمان خودرهاگران جمعی است که فکر خودرهاگری را به صورت منظم تولید و توزیع می کند. اگر کسی می خواهد در این کار شرکت داشته باشد می تواند با سازمان فعالیت کند. اما فرایند خودرهاگری نیاز به هیچ آقابالاسر و رهبر و تشکیلاتی ندارد. توسط فرد آغاز می شود، توسط افراد به صورت جمعی درمی آید و توسط جمع به ثمر می نشیند. در این فرایند فرد نقش اساسی دارد. از ابتدا تا انتها نقش فعال و حضور دارد. همه کاره ی جریان است. رهبر و رهرو خودش است. سرباز و فرمانده خودش است. کسی نیست که او را هدایت کند. جریان به صورت خودهدایت گری به پیش می رود. فرد بر اساس عقل و اراده ی خویش تصمیم می گیرد. افراد عقل و اراده ی خود را ترکیب می کنند و جمع را تشکیل می دهند و ازطریق کنش جمعی سازمان یافته و هدفمند به پیش می روند. این خود شهروندان هستند که با تکیه بر آگاهی و سازماندهی راه درست را پیدا کرده و در آن به پیش می روند. به همین دلیل جمع های خودرهاگران جمع های خودکفایی هستند که برای تشخیص راه و حرکت در آن نیاز به راهبر بیرونی ندارند. نیاز به سازمان و تعیین کننده ی خط و خطوط ندارند. لذا تنها نقش سازمان خودرهاگران کار منظم برای آموزش و ترویج روحیه ی خودرهاگری به آن گونه که آمد می باشد.


ارسال نظر