Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 January 2020 /  سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟


 

 

 

 

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

 1. پس دروغ نگو
 2. پس خودفریبی نکن
 3. پس مسئولیت گریز نباش!
 4. پس دورو نباش!
 5. پس به کسی بی احترامی نکن
 6. پس برای خود احترام قائل باش
 7. پس جدی باش!
 8. پس بی تفاوت نباش
 9. پس غیبت نکن!
 10. پس ناامیدی از خود بران
 11. پس رفتار انسان بالغ را داشته باش
 12. پس به خرافات باور نکنآیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟یا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟
 13. پس ترسو نباش!
 14. پس تنبل نباش
 15. پس بهاپرداز باش!
 16. پس راستگو باش!
 17. پس دلاور باش!
 18. پس به انسان عشق بورز
 19. پس برای زندگی معنا جستجو کن
 20. پس دروغ نگو!
 21. پس ذلت پذیر نباش!
 22. پس به ستمگراحترام مگذار
 23. پس آگاهی و دانش کسب کن!
 24. پس آزادی را دوست بدار
 25. پس ضعف هایت راشناسایی و بر طرف کن
 26. پس ضرورت کسب آزادی را درک کن!
 27. پس عدالت طلب باش
 28. پس بندهای درون خود را شناسایی و پاره کن!
 29. پس با ذلت و نکبت کنار نیا!
 30. پس نسبت به درد دیگران بی تفاوت نباش!
 31. پس به طور مستمر در جستجوی راه رهایی باش
 32. پس از انزوا و تنهایی بیرون آ
 33. پس دروغ نگو
 34. پس با دیگران همراه شو
 35. پس در صدد کار جمعی با دیگران باش
 36. پس در پی تشکیل جمع های شهروندی باش
 37. پس مبارزه گری را بخشی از ضرورت زندگی بدان
 38. پس خطرات مبارزه را پذیرا باش
 39. پس تا آزادی را به دست نیاورده ای از پا منشین
 40. پس راه باز تولید استبداد را سد کن!

 

 دیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر