Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

استراتژی ما برای شکل دهی به قدرت اجتماعی در ایران

استراتژی ما برای شکل دهی به قدرت اجتماعی در ایران
• تشکیل جمع های کوچک شهروندی و صنفی در هر کجا که می توانیم.
• وارد عمل شدن این جمع ها و کسب تجربه ی کاری و دانش در زمینه خودسازماندهی
• ایجاد پیوند میان جمع ها در حوزه های صنفی و یا اجتماعی مشخص (دانشجویان، کارگران و …)
• تبدیل جمع های پیوند یافته به شبکه های سازمان یافته در حوزه های صنفی یا اجتماعی مشخص
• عمل کردن به عنوان شبکه برای کسب تجربه ی کاری و دانش در زمینه سازماندهی شبکه وار در سطح کلان
• پیوند شبکه ها در حوزه های مختلف برای ایجاد ساختارهای پیچیده ی مدیریتی در سطح ملی
• ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسب توانایی و اعمال مدیریت مردمی مستقیم در امور مختلف کشوری
لازم به یادآوریست که این استراتژی کلی و مراحل آن به تدریج شکافته شده، تصحیح و بازنگری و تکمیل شده و با بررسی و تدوین تجربه های متعدد کوچک و بزرگ دانش نظری لازم در این عرصه زیر عنوان «علم قدرت اجتماعی» شکل خواهد گرفت.


ارسال نظر