Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.

برای پیشبرد مبارزه چه می توانم بکنم؟
اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.دیدگاه های این مطلب


امروز ۲۴ . ۲ . ۱۳۹۱  در محله جنت اباد تهران زیر چهار باغ کابل های برق دزدیده شد . درهفته پیش در سعادت اباد تهران یک مغازه سوپر مارکت  شبانه خالی شده وصاحب سوپر هم کشته شده ارسال نظر