Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۱۱ فروردین ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
30 March 2020 /  دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

انتخاب بین انفعال و کنش، گزیدن بین بردگی و آزادگی است.

انتخاب بین انفعال و کنش، گزیدن بین بردگی و آزادگی است.

 

 دیدگاه های این مطلب


برده خواهد پروریدن آنکه فکرش بردگیست !ا
چونکه همّ وغمّ او خواب و خور؛ اندرزند گیست
لیک ؛ آزاده بخواهد پروریدن آنکه او
فکر و پندارش همه آزادی و آزادگیست !!ا

**
آزادگی و بردگی
بگرفتن آزادی سخت است ز آ زاده
زیرا به دفاع از آن دائم بُوَد آماده
مشکل تر از آن باشد خود دادن آزادی
بر آنکه شدی برده یا زان بشدی زاده

**
سکوت برای آزادی
آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!ارسال نظر