Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 September 2020 /  سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

انقلاب یعنی چه ؟

انقلاب یعنی چه ؟
انقلاب یعنی ایجاد دگرگونی در ساختارها. ساختارها نهادهایی هستند که نوع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تعیین می کنند. انقلاب بعضی نهادهای کهن را از بین می برد، برخی را دگرگون می کند و تعدادی نهادهای جدید را به وجود می آورد. اما این کارها ممکن است در اشکال دیگر تغییر هم روی دهد، حتی کودتاچی ها نیز ممکن است این کار را کنند، اما انقلاب زمانی است که این کارها، یعنی حذف، دگرگونی و ایجاد نهادها، توسط مردم انجام شود نه توسط کسانی که این کار را به اسم مردم یا به قول خودشان برای مردم انجام می دهد. انقلاب زمانی شکل می گیرد که مردم به صورت سازمان یافته در صحنه ی جامعه هستند، رژیم حاکم را پایین می کشند و سپس مدیریت خرد و کلان جامعه را به دست می گیرند. برای این منظور نیز اتکاء آنها نه بر خلاف همیشه بر روی شخصیت ها و یا احزاب، بلکه بر روی واحدهای مردمی سازمان یافته است که از سطوح پایین در محله ها و دانشگاه و مدارس و کارخانه ها شکل گرفته و با هم در پیوند می باشند. پس انقلاب به معنای واقعی کلمه، انقلاب اجتماعی است. یعنی انقلابی که محصول کنش سازمان یافته و هدفمند بازیگران اجتماعی می باشد.ارسال نظر