ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

در روزهای گذشته دست اندر کاران مسائل اجتماعی و سیاسی ایران شاهد پخش شعاری تازه از سوی کنشگران داخل بوده اند. ایرانی تو ناجی ایرانی.

 این شعارکه نشانگر تحول و نگرش جدیدی در کارزار مبارزه برای آزادی در ایران می باشد از چند نظر با شعار‌های پیشین متفاوت است:

۱. مخاطب شعار‌های پیشین مردم و دولتمردان جهان و یا نخبگان سیاسی پوزیسیون یا اپوزیسیون بوده، ولی‌ مخاطب این یکی‌ “ایرانی‌”””” است.

۲. شعار‌های پیشین خواسته‌ای را مطرح می کردند، ولی‌ این شعار در مورد مسولیت است و اهمیت به گردن گرفتن این مسئولیت.

۳. مخاطب شعار‌های پیشین «توده‌ ها» بودند، ولی‌ این شعار اهمیت «فرد» را عمده و جلوه‌‌گر می سازد.

۴. شعار‌های مهم پیشین اهمیت حزب و سازمان را مطرح می کردند، ولی‌ این یکی‌ از اهمیت فرد و اراده ی او صحبت می کند.
۵. موضوع شعار‌های پیشین عمد‌تاً بر روی اهمیت قدرت یک اَبَر-انسان و رهبر و اقتدار تاکید داشتند، ولی‌ این یکی‌ از اهمیت فرد عادی و شهروند سخن به میان می‌آورد.

۶. شعار‌های پیشین در حول محور یک ایدئولوژی خاصی‌ بودند، ولی در این شعار تکیه بر خواست و اقدام فرد می باشد. ‌

۷. بسیاری از شعار‌های پیشین ناجی افسانه ای را طلب می کردند، ولی‌ این یکی‌ خود فرد را به جایگاه ناجی رسانده است.

۸. شعار‌های پیشین هدفی‌ را ابراز میکردند، ولی‌ این یکی‌ راهکار عرضه می‌کند.

۹. بر خلاف بسیاری از شعار‌های پیشین، این یکی‌ از دیدگاه مذهبی‌ نشاءت نمی گیرد.

۱۰.بر خلاف بسیاری شعار‌های مهم پیشین در این یکی‌ نشانی‌ از محدود ساختن به یک قشر و طبقه نیست.

 در یک کلام، این شعار مدنترین شعاریست که در چند سال گذشته از ایران رسیده است. بر ما کنشگران آزادی‌خواهی ایران است که معنی‌ این پیام را درک کرده، در پخش آن کوشا باشیم و مهمتر اینکه هر روز به خود بگویم:

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*