Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 January 2020 /  سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

این بار یا به خیابان نمی آیم، یا اگر آمدم از خود دفاع می کنم.

این بار یا به خیابان نمی آیم، یا اگر آمدم از خود دفاع می کنم. این بار نمی گذارم عده ای با شعارهای دروغین سرم را کلاه بگذارند و مرا گوشت جلوی گلوله کنند تا از بالا برای قدرت چانه زنند. این بار می آیم که حقم را بگیرم و می دانم که خط درست همانا رهبری و مدیریت حرکت توسط واحدهای سازمان یافته ی مردم است.ارسال نظر