Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
20 May 2019 /  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

به آن کس که رفتار و عمل دمکراتیک دارد اعتماد کنید

 به آن کس که رفتار و عمل دمکراتیک دارد اعتماد کنید، به آن که فقط حرف از دمکراسی می زند و رفتارش در تضاد با آن است خیلی باور نداشته باشید.ارسال نظر