Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
20 May 2019 /  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمع های چند نفره که به طور غیر علنی

وجود جمع های چند نفره که به طور غیر علنی در کارخانه و اداره و دانشگاه تشکیل می شود اجازه می دهد که در مواقع لازم علنی شوند و به هم پیوندند و قدرت مهمی را نشان دهند.

 

 

 

 ارسال نظر