Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
1 March 2021 /  دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

خودرهاگران: احترام واقعی به قدرت شعور و فهم هر انسان

  1. هیج ملتی بدون دو عنصر آگاهی و سازماندهی به موقعیتی بهتر دست نخواهد یافت.
  2. آگاهی با اطلاعات فرق دارد، وقتی می گوییم مردم باید آگاه باشند یعنی قادر باشند که آن چه را برای خود و جامعه خوب است تشخیص دهند، یعنی بتوانند ارزش های انسانی را دریابند، اهمیت کرامت بشر را بدانند و بر اساس آنها اخبار را قضاوت و تحلیل کنند.
  3. تصور این که کل یک ملت به عنصر آگاهی مجهز شود سخت است، همین قدر که شمار بخش آگاه جامعه به حدی می رسد که می تواند تغییر ایجاد کند باید وارد عمل شود. به واسطه این عمل و تغییر حاصل از آن شانس کسب آگاهی توسط اکثریت جامعه نیز میسر می شود.
  4. هر کدام از ما که مجهز به آگاهی هستیم باید سعی کنیم که این عنصر را در دیگران نیز تقویت کنیم. نه از طریق زور و دستور و فشار، بلکه با بهره گیری از شعور درک و خرد مخاطبین. آگاهی باید در درون انسان شکل گیرد و از بیرون تزریق شدنی نیست.
  5. آن چه سبب می شود درک و آگاهی را در خود و دیگران تقویت کنیم احترام واقعی به قدرت شعور و فهم هر انسانی است. بدون استثناء قائل شدن برای آن و باور به توانمندی هر انسانی به درک مسائل بر اساس توانایی های خویش. وظیفه ی ما فقط راهنمایی و آموزش و ارائه است نه پذیراندن و قبولاندن و تحمیل توجیه شده.
  6. سازمان خودرهاگران با تاکید بر انسان مداری از همه ی ایرانیان می خواهد که عنصر آگاهی را به معنای انسانی و محترمانه ی خویش در جامعه پخش کنند و شرایط را برای رشد کمی و کیفی آن فراهم کنند.


ارسال نظر