Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 October 2019 /  دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

خودرهاگران: اراده ی ماست که تعیین کننده می باشد.

  1. تک تک رفتارهای فردی ما در جمع در تعیین سرنوشت کشور موثر است. هر چه به ارزش های اخلاقی پایبندتر باشیم، برای تعیین تکلیف با یک رژیم ضد اخلاق قویتر و آماده تر خواهیم بود.
  2. اگر در بین ما مخالفان رژیم دوستی و صمیمیت و همکاری و همسویی تقویت شود نتیجه آن قدرتمندتر شدن اپوزیسیون و امکان پذیر شدن سرنگونی رژیم است. اراده ی ماست که تعیین کننده می باشد.
  3. تا زمانی که اسیر الگوهای تفرقه افکن و دورساز از یکدیگر هستیم ضعیف و ناتوان باقی خواهیم ماند و عمر رژیم افزایش خواهد یافت. باید عادت های منفی گذشته را کنار بگذاریم.
  4. با روی آوردن به ارزش هایی مانند احترام به دیگری، انتقاد پذیری، نقد سالم دیگران، درک نظر سایرین آن گونه که هست … می توانیم روابط میان خود را در جبهه ی مخالفان رژیم بازتعریف کنیم و چارچوب های تازه ای را برای همکاری به وجود آوریم.
  5. سازمان خودرهاگران به ضرورت یک انقلاب درونی در فرد فرد ما قبل از یک انقلاب بیرونی توسط جمع باور دارد. انقلابی در رفتارها، گرایش ها، باورها و عادت ها با هدف تبدیل شدن به افرادی که قادریم با هم کار جمعی بکنیم .
ارسال نظر