Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 July 2021 /  چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

خودرهاگران: انتخاب با ماست

  1. می توان در حسرت تلاش های ناکام گذشته ماند و مبارزه نکرد، می توان به ارزش کارهای قبلی باور داشت و کار را تا کسب آزادی ادامه داد. انتخاب با ماست.
  2. می توان باز هم دهه ها در کوچه و پس کوچه های تاریخ و اختلاف تفسیر آن گرفتار بود و می توان هم تاریخ را به آیندگان سپرد و به حال پرداخت. انتخاب با ماست.
  3. می توان باز هم با طرح های احساس گرایانه و غیر واقعی سال ها به رژیم عمر قرض داد و می توان هم با یک طرح حساب شده و واقع گرا عمر رژیم را به پایان رساند. انتخاب با شماست.
  4. می توان هم چنان در زنجیر بی اعتمادی نسب به یکدیگر اسیر بود و به طور جدا و پراکنده ستم رژیم را تحمل نمود و می توان هم دیوار بی اعتمادی را شکست و به صورت آگاهانه دست در دست هم برای هدفی مشخص همکاری کرد. انتخاب روشن است.
  5. می توان باز سال ها ترس و محافظه کاری را پیشه کرد و جان و مال و هستی و میهن و شرافت خود را زیر پای مزدوران خامنه ای و احمدی نژاد پایمال کرد و نیز می توان دلاوری و شجاعت و درک را پیشه کرد و کار آنان را یکسره کرد. انتخاب با ماست.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ایرانیان می خواهد تا خود را از قید هر بند درونی که اجازه نمی دهد خویش را از قیدهای بیرونی آزاد سازند رها کنند و به مثابه انسان هایی آزاد از زنجیرهای رفتاری و روانی به عنوان انسانی بالغ، مسئولیت پذیر و خطر پذیر به میدان نبرد برای دفاع از انسانیت خویش پای گذارند.


دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر