خودرهاگران: باید طرحی نو در انداخت. با دلاوری، شور و امید و خودباوری

  1. مبارزه ی ما فقط برای تغییر رژیم نیست، برای ایجاد یک تحول تاریخی است.
  2. برای ایجاد یک تحول تاریخی نباید به روبناها اکتفاء نمود باید زیربناها را دگرگون کرد، هم در ساختارها هم در افراد.
  3. ما مجبور نیستیم که همیشه به کمترین ها تن در دهیم، یک بار می توان تغییری بزرگ و ماندگار پدید آورد. با عقلانیت و برنامه ریزی و جدیت لازم.
  4. راز بقای استبداد این است که هرگز آن تحولی را که لازم بوده است پدید نیاورده ایم، همیشه در سطح و شکل باقی مانده ایم. یک بار باید به عمق و ریشه پرداخت.
  5. با ترس و نا امیدی و بی باوری هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. باید طرحی نو در انداخت. با دلاوری، شور و امید و خودباوری.
  6. سازمان خودرهاگران با تلاش برای ایجاد دگرگونی ها بنیادین در جامعه ی ایران از همه هموطنان می خواهد که با پیوستن به کار جمعی و مشارکت در حرکت های گروهی از قربانی شرایط به دگرگون ساز شرایط تبدیل شوند و با پایداری و شور و امید در راه ساختن ایرانی نوینی گام بردارند.