Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱پخش زنده رادیو اتحاد
21 May 2022 /  شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

خودرهاگران: با خود سازماندهی آماده ی هدایت شورش ها شویم

  1. وضعیت اقتصادی رژیم طوری است که در چندین احتمال خطرناک گرفتار شده است: شورش بنزین، شورش برق، شورش نان، شورش گرانی مواد غذایی،…
  2. رژیم چنان وحشت زده است که در باره ی هیچ از این موارد (برق، آب، گار، بنزین، نان و…) نمی تواند تصمیم نهایی بگیرد
  3. در حالی که دولت سرگردان مانده است که قیمت های جدید را چگونه اعلام و علنی کند موقعیت سخت مالی او اجازه وارزی یارانه ها به صورت نقدی را نمی دهد
  4. موقعیت اقتصادی رژیم در داخل در بن بست گرفتار شده و در این میان تحریم ها و محدودیت های مالی بیرونی نیز ادامه می یابد
  5. در شرایطی که رژیم گرفتار و درمانده است می تواند یا یک سری حرکت های ایذایی او را به اندازه ی کافی ضعیف کرد که سقوط کند
  6. حرکت های ایذایی در برگیرنده ی اعتصابات کوچک و بزرگ، تجمعات اعتراضی این سوی و آن سوی، تحصن در مقابل ادارات دولتی، تقاضای حقوق و دستمزد بیشتر، ایجاد تجمعات اعتراضی به وضع موجود در محل کار، شعار نویسی و پخش اعلامیه و شبنامه در مناطق محروم و غیره می باشد
  7. در شرایط کنونی که رژیم در مانده است و احتمال بروز شورش های اعتراضی قوی است مخالفان باید خودرا سازماندهی کرده و آماده ی هدایت شورش ها باشند
  8. سازمان خودرهاگران از تمامی افراد و تشکل ها می خواهد فرصت کنونی را به عنوان موقعیتی که رژیم برای آن راه برون رفت ندارد ببینند و حداکثر تلاش برای ساختن دردسرهای جدید برای جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهند
  9. ما بر این باوریم در صورت افزایش حرکت های اعتراضی کنترل اجتماعی از دست دولت خارج می شود و مردم آمادگی روحی آن را پیدا می کنند که در یک حرکت رادیکال به قیام خلع قدرت دست بزنند


برچسب :