Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 September 2020 /  سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

خودرهاگران: برای استقرار انسان مداری و قدرت اجتماعی به معنای نهادینه بکوشیم.

  1. در حالی که تمرکز بسیاری از ایرانی ها برای تغییر در ایران بر روی سیاست است، مشکل عمده ی ما کمتر سیاسی و بیشتر اجتماعی و فرهنگی است. باید به آنها بها داد.
  2. پرداختن به موضوع بازسازی ارزش های اخلاقی در جامعه ایران از ضروریاتی است که باید در کنار کار سیاسی مورد توجه قرار گیرد. ضعف های رفتاری و اخلاقی ما مانعی بر سر راه کار مناسب سیاسی است.
  3. تا زمانی که بدگویی و غیبت و عدم شفافیت و منفعت طلبی و عدم احترام به دیگری در میان فعالان سیاسی رواج داشته باشد، آیا آنها می توانند به یک اتحاد سیاسی موثر و کارآ دست یابند؟
  4. برای ایجاد تغییر بنیادین در جامعه ی ایران تغییر سیاسی باید توسط کسانی صورت گیرد که پایه های رفتاری انسان مدار و عقلانی دارند. آیا به راستی ما به اندازه ی کافی نیرویی اینچنین در جامعه داریم تا انتظار یک تغییر دمکراتیک را داشته باشیم؟
  5. بدون پرداختن به نیازهای ضروری و پایه ای در عرصه رفتار و برخورد و فرهنگ صرف کار سیاسی نمی تواند سبب یک تغییر کیفی شود. باید به کار فرهنگی و کار سیاسی به طور توام و همزمان پرداخت و ضرورت هر دو را درک کرد.
  6. با تقویت ارزش های اخلاقی و انسانی می توانیم جامعه را برای پذیرش پیام های سیاسی آماده سازیم و از این طریق نبردی را آغاز کنیم که شرکت کنندگان در آن عناصری مانند پایداری، شهامت، جدیت و فداکاری را می شناسند و می توانند آن نبرد را به پایانی موفق رهنمون سازند.
  7. سازمان خودرهاگران به عنوان تشکلی فرهنگی-سیاسی تلاش دارد تا هم به کار ریشه ای در بنیادهای رفتار انسانی ایران بپردازد و هم در عرصه ی واقعی جامعه به مبارزه سیاسی از طریق گسترش سازماندهی مردمی و شکل گیری قدرت اجتماعی توجه کند. جامعه ای که در آن دو عنصر انسان مداری و قدرت اجتماعی به معنای نهادینه مستقر شود می تواند زمینه ساز تامین خوشبختی اعضایش باشد.


ارسال نظر