Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 January 2020 /  یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

خودرهاگران: برای شکستن زنجیرهای بردگی اراده کنیم

  1. فرق است بین این که قرار است یک روز بالاخره آزادی را به دست آوریم و این که من همت و مبارزه می کنم و جدیت به خرج می دهم که به آزادی برسیم.
  2. فرق نمی کند که دلیل از دست دادن اراده گرایی یک ملت چیست، هر چه که باشد نتیجه آن کنار آمدن با ذلت و ستم سالاری است و این باعث افتخار نیست.
  3. هر نسلی توسط آیندگان خود مورد قضاوت قرار می گیرد و معیار قضاوت نیز داشتن یا نداشتن دلاوری و شهامت است برای شکستن زنجیرهای برده داری نسل خود و آیندگان.
  4. بی شک آیندگان در مورد میلیون ها ایرانی که در طول سه دهه گذشته به شکلی و به بهانه ای با بساط ظلم کنار آمدند به خوبی یاد نخواهند کرد. به همان گونه که از کسانی که دلاورانه ایستادند و ستم را پذیرا نشدند از یاد نخواهند برد.
  5. هر نسل با رفتار خود رفتار نسل بعدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بردگان برده می پرورند و آزادگان آزاده.
  6. فرهنگ و تاریخ هر کشور محصول و انباشت رفتار نسل های پیاپی حاضر در جامعه است. بدیهی است که دهها سال تحمل ستم سالاری و نکبت جمهوری اسلامی تاثیر منفی ماندگاری در تاریخ ما خواهد داشت. هر چه کوتاهتر بهتر.
  7. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان دعوت می کند که خود را به عنوان یک فرد مجزا ونسل خویش را به عنوان جمعی گمنام نبینند. با در نظر گرفتن خود چون حلقه ای در زنجیره ی تاریخ ایران می توانیم به نقش خود در تغییر مسیر سیاه تاریخ کنونی ایران پی بریم و با دلاوری و آگاهی مسئولیت خویش را در این باره بر عهده بگیریم.


دیدگاه های این مطلب


در این مبحث حرفهای تازه ای میشنویم که هرگز نشنیده ایم.امید است که آثار مثبت این صحبتهارادراین جامعه خودباخته ببینیم. علت اصلی در جا زدن ما انفعال جامعه در برابر سرکوبهاست واظهارات بی اثری هم که از سوی اپوزیسیون ابراز میگردد به عقب نشینی رژیم کمکی نمیکند.مگر اینکه با نهادینه کردن حفوق مسلم شهروندی در کنار سازماندهی به روشهای مبارزاتی کارآمدی دست یابیم.بادرود
در قبل از انقلاب ۵۷ سازماندهی و تامین مالی توسط آخوندها انجام میشد و همین امر در زمان شورش ها بکار امد
در این مهم بسیار هوشمندانه و برنامه ریزی شده بایستی انجام پذیرد
در صورت تحقق این کنشگران تحت یک تشکل خودباوری قرار خواهند گرفت و بسیار ارزشمند است
به امید پیروزیباسلام ودرودفراوان آقای عرفانی عزیز اوایل صحبتهای شما من معترض بودم که چرادکتر فقط به یک درصدی تکیه کرده الان متوجه شدم ما باچه دسته مردم طرف هسیم بله راست گفتین که یک درصدی ..آبادی آزادیارسال نظر