خودرهاگران: برای نبرد آزادی باید آماده شویم، باید سازماندهی کنیم

  1. پیروزی در یک نبرد هرگز حاصل تصادف نیست، برخاسته از آموزش و تجهیزات، سازماندهی، انضباط و روحیه ی جنگندگی است
  2. بدون رعایت آن چه که پیروزی می طلبد موفق نخواهیم شد، باید در صدد آن باشیم تا آماده و سازمان یافته وارد مبارزه شویم.
  3. بزرگترین دشمن ما ترس و یاس است، باید آنها را با دلاوری و امید جایگزین کنیم. جنگنده ای که باور ندارد پیروز می شود پیروز نخواهد شد.
  4. برای نبرد آزادی باید آماده شویم، باید سازماندهی کنیم، باید مجهز شویم، باید آموزش ببینیم، باید دلاور باشیم.
  5. کمیته نافرمانی مدنی از تمام کنشگران می خواهد که با خودسازماندهی فرایندهای کار جمعی و مشترک را بیاموزند و خود را آماده سازند تا به محض بروز فرصت ها از آن حداکثر بهره را ببرند. موفقیت جز با انضباط و آموزش و سازماندهی ممکن نیست.