خودرهاگران: برای پیروزی بر دشمن باید خودباوری داشت

  1. برای پیروزی بر دشمن باید خودباوری داشت.
  2. خودباوری از دل حرف و سخن بر نمی آید، نیاز به عمل مشخص دارد.
  3. برای برون رفت از بن بست کنونی باید به طور مشخص خودباوری میان مردم را تقویت کرد و برای این منظور باید تشویق به کار جمعی پرداخت.
  4. پیش بردن کار جمعی از طریق قشرهایی ممکن است که درکی از شرایط و از ضرورت کار سازمان یافته دارند. آنها باید نقش بازیگر این جریان را داشته باشند.
  5. اگر گره کار مبارزه در خودباوری باشد گره کار خودباوری در کنشگری است. کنش جمعی سازمان یافته.
  6. سازمان خودرهاگران از تمام افراد باورمند به کنشگری می خواهد که در این گام پیشقدم شوند و با به میدان آوردن دیگران در عرصه ی مبارزه خودباوری را در عمل در آنان شکل دهند.