Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

خودرهاگران: به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.

  1. دیکتاتورهای یکی بعد از دیگری از صفحه تاریخ محو می شوند، نوبت خامنه ای چه موقع است؟ این به اراده ی ما و کار سازمان یافته ی ما بستگی دارد.
  2. با ترکیب دو عنصر اخلاق مداری و کار سازمان یافته می توانیم به راحتی دیکتاتوری جمهوری اسلامی را جارو کنید. نیاز داریم به این که به قدرت خود باور آوریم.
  3. بقای جمهوری اسلامی ناشی از قدرت آن نیست، ناشی از ضعف ماست. به قدرت خود باور آوریم، به هم اعتماد کنیم، ترس و ناامیدی را کنار بگذاریم و به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.
  4. برای آزادی باید بها پرداخت، هیچ ملتی بدون فداکاری از بند ذلت و فقر و استبداد رها نشده است. برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی و مردمسالاری باید که خطر بپذیریم و وارد میدان مبارزه شویم. با خرد، متحد و به گونه ای سازمان یافته.
  5. با درک چرایی ضعف و کندی کار مبارزه می توانیم آنها را برطرف کنیم. باید پذیرش این را داشته باشیم که ممکن است کم کاری یا اشتباه کرده باشیم. با ذهنی باز و دلی دلاور باید به سوی کنار زدن سد استبداد رفت.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان دعوت می کند با پایبندی به ارزش مهم حفظ کرامت بشری حضور و بقای جمهوری اسلامی را به مثابه اهانت تاریخی خود تلقی کنند و با عقلانیت، دلاوری و سازماندهی وارد مبارزه ای تمام عیار شوند. مبارزه ای در کنار یکدیگر و برای هدفی مشخص: پایان دادن به حاکمیت ضد بشر و زمینه سازی برای یک مردم سالاری آزاد و دمکراتیک.


دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر