خودرهاگران: تقویت روح خودباوری میان ایرانیان

  1. قدرت مادی مردم برای نابودسازی رژیم هزاران برابر اوست. پس اشکال کار کجاست. به نظر می رسد که اشکال در نبود خودباوری است
  2. خودباوری یعنی شناختن توانایی هایی خویش از یک سو و باور به امکان به کار گیری این توانایی ها از سوی دیگر
  3. خودباوری حاصل تلاش ماست برای این که بدانیم به تنهایی چه می توانیم بکنیم و تصور این که وقتی صدها و هزارها مثل ما در کنار هم قرار گیرند جه می توانند بکنند
  4. با در کنار هم قرار گرفتن عده ای انسان خودباور معجزه ی کار جمعی آعاز می شود و این افراد از میزان توانایی خویش در انجام کارهایی که قبلا و به تنهایی حتی تصور آن را نمی کردند غافلگیر می شوند
  5. خودباوری با حرف و سخن و کتاب خواندن تنها میسر نیست، پس از کسب دانش نظری آن چه سبب شکل گیری واقعی و مادی خودباوری می شود کار و عمل و کنش است
  6. تا وقتی نشسته ایم که به اندازه ی کافی قوی شویم تا کاری کنیم کاری نخواهیم کرد، وقتی قوی می شویم که کاری کنیم
  7. نخستن گام در مسیر خودباوری بیرون آوردن همه گفتارها و واژه هایی است که ضعف و ناتوانی ما را عمده می کند و جایگزین ساختن با واژه ها و کلامی که قدرت و استواری را در ما تقویت می کند. این قدرت کلام بر روان است که باید مد نظر داشته باشیم
  8. سازمان خودرهاگران تلاش دارد تا با تقویت روح خودباوری میان ایرانیان بستر پیدایش یک روحیه ی قوی مبارزاتی را که ساخته ی کار جمعی انسان های خودباور است فراهم کند. باید فرهنگ شکست و گفتمان ناامیدی و ناتوانی را میان ایرانیان از میان بریم و با کلامی سرشار از امید و شجاعت و قاطعیت به نبرد سرنوشت ساز پا بگذاریم. ما سرنوشت خویش را به دست خواهیم گرفت

1 Comment

Comments are closed.