Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

خودرهاگران: جمع بندی نکات اساسی

خودرهاگران: جمع بندی نکات اساسی

سازمان خودرهاگران یک تشکل شهروندی است که در مسیر پیاده کردن آرمان خود به شرح زیر تلاش می کند:

زیر بنای فکری ما:

باور به مرکزیت انسان، و به محوریت جان و حرمت او.

جامعه ی ایده آل ما:

جامعه ی انسان مدار که در آن جان و حرمت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت

نظام سیاسی مطلوب ما:

مردمسالاری اجتماعی: نظامی که در آن مردم از سطح خرد تا کلان جامعه را از طریق شبکه های مدیریت هماهنگ اداره می کنند.

نظام اقتصادی مطلوب ما:

نظام مبتنی بر ارجحیت تعاونی ها: مجموعه های اقتصادی خودگردان که در هماهنگی با سایر واحدهای اقتصادی و نهادهای مدیریتی جامعه اداره می شوند. در این تعاونی ها، کسانی که تولید می کنند و کسانی که مدیریت می کنند یکی هستند.

نظام اجتماعی مطلوب ما:

ساختاری فاقد امتیازبندی که در آن افراد به درجه ای از شعور تاریخی دست یافته اند که رتبه بندی انسان ها بر اساس معیارهای اقتصادی را بر نمی تابند و در پی زندگی مبتنی بر عدالت و برادری هستند.

ساختار فرهنگی مطلوب ما:

آزادی فاقد محدودیت های منفعت طلبانه در جهت خودشکوفایی فردی و بهروزی همگانی و پیشرفت بشریت.

طریق دستیابی به این جامعه ی ایده آل:

تشویق و آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی برای دستیابی به قدرت اجتماعی. افراد در جامعه با تشکیل جمع های شهروندی یا صنفی از همین حالا به کار جمعی روی می آورند. از این طریق می توانند بستر پایین کشیدن حکومت دیکتاتوری را فراهم کنند، دوران گذار را مدیریت کنند و در نهایت به عنوان ضد قدرت نقش ایفاء کنند تا مردمسالاری اجتماعی به طور کامل در جامعه مستقر شود.