Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 July 2020 /  پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

خودرهاگران: حفاظت از جایگاه دانشجو و دانشگاه وظیفه دانشجویان است

  1. دانشگاه ها را به پادگان و زندان تبدیل کرده اند وقت اعتراض است.
  2. محیط دانشگاه محل آموزش و پژوهش و پرورش است نه بازداشتگاه دانشجویان
  3. حفاظت از جایگاه دانشجو و دانشگاه وظیفه دانشجویان است. در غیر این صورت تهاجم رژیم ادامه خواهد یافت.
  4. رمز موفقیت اعتراضات دانشجویی در سراسری بودن آن است. برای این منظور نیز نیاز به هماهنگی است.
  5. دانشجویان می توانند با خودسازماندهی در سطح دانشگاه و نیز بین دانشگاه ها برای رویارویی با فشارهای حاکمیت آماده شوند.
  6. کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران چندی پیش پیشنهاد داد که یک شبکه سراسری دانشجویان ایران تشکیل شود. شبکه ای متشکل از دانشجویان فعال دانشگاه های سراسر کشور که باهمدیگر هماهنگی می کنند و به کنش های سراسری دست می زنند.


ارسال نظر