Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 October 2020 /  سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

خودرهاگران: خود را در قبال آن چه بر مادر همه ی ما، وطن، می رود مسئول بدانند

  1. ملتی که غارتگران را تحمل کند غارت می شود. رژیم جمهوری اسلامی متشکل از مشتی غارتگر و دزد و جنایت پیشه هستند.
  2. تا روز، ساعت و دقیقه ی آخر رژیم و عواملش هیچ چیز و هیچ چیز بیش از غارت، چپاول و اعدام و تجاوز و فقر و ستم برای کشور نخواهد داشت. بر این موضوع آگاه باشیم و با آن مسئولانه برخورد کنیم.
  3. بزرگترین ضرری که تحمل ما نسبت به رژیم می تواند داشته باشد این است که جمهوری اسلامی کشورمان را به نقطه ای برساند که دیگر آزاد کردن و یا نکردن میهن تاثیری بر آینده ی آن نداشته باشد. تا دیر نشده باید اقدام کرد.
  4. اجازه ندهیم که رژیم نابودسازی ایران را به نقطه ای برساند که کشوری به سراشیبی غیر قابل بازگشت برسد. هر فرد و هر کشوری برای نجات خود از روند نابودی یک فرصتی در اختیار دارد.
  5. تشخیص این که رژیم کشور را به کجا رسانده است کار دشواری نیست. اما آن چه سخت است احساس مسئولیت نسبت به این تشخیص می باشد. این که در این باره چه می کنیم مهم است.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ایرانیان دعوت می کند که با بلوغ فکری نسبت به آینده ی ایران برخورد کنند و به سان پدر و مادری که خود را در مقابل سرنوشت فرزندانش مسئول احساس می کند خود را در قبال آن چه بر مادر همه ی ما، وطن، می رود مسئول بدانند. نجات ایران نیاز به همت ایرانیان دارد.


مطالب مرتبط