Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 February 2020 /  سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

خودرهاگران: دمکراسی مشارکت را نمی سازد بلکه مشارکت دمکراسی را می سازد.

  1. ایرانی های خارج از کشور مجبور نیستند که فقط پی گیر اخبار سیاسی باشند. آنها فرصت دارند که با عمل خود به جنبش آزادیخواهی مردم ایران یاری رسانند. یکی از کارهای مفید و ممکن تمرین کار جمعی است.
  2. هموطنان خارج از کشور می توانند با ایجاد جمع های شهروندی و انجمن های محلی در محل سکونت خود درباره ی موضوع های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به فعالیت مشترک و جمعی بپردازند.
  3. در کار جمعی خارج از کشور به دنبال هم عقیده بودن نباشیم، بلکه هدف تمرین و کسب تجربه در کار جمعی است پیرامون موضوعات ساده و عملی.
  4. تا زمانی که کار جمعی و مشارکت نباشد چیزی به اسم تغییر دمکراتیک هم نخواهد بود. تا عده ای بلد نباشند فوتبال بازی کنند صرف وجود توپ و زمین و دروازه سبب یک مسابقه جالب فوتبال نمی شود. برای پیاده کردن دمکراسی باید دمکراسی را یاد گرفت.
  5. چگونه می شود انتظار داشت که مردم ایران در اوج سرکوب و استبداد دست به کار جمعی و فعالیت تیمی بزنند وقتی هموطنانشان در خارج و در اوج آزادی و دمکراسی نتوانند این کار را کنند؟ آیا ایرانیان خارج از کشور نباید الگو و پیشرو در این زمینه باشند؟
  6. سازمان خودرهاگران بر این باورست که دمکراسی مشارکت را نمی سازد بلکه مشارکت دمکراسی را می سازد.