Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2020 /  دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

خودرهاگران: دمکراسی نیاز به درونی کردن ارزش احترام به انسان دارد.

  1. تصور این که ملتی عمری در استبداد زندگی کند و یک روز به واسطه ی تغییر رژیم تصادفی تبدیل به یک ملت قادر به زندگی دمکراتیک بشود بسیار سخت است.
  2. دمکراسی روندی است که زمان و کار می طلبد، نه هیچ فردی و نه هیچ سازمان یا ملتی بدون طی این زمان و انجام این کار دمکرات منش نمی شود.
  3. دمکراسی نیاز به درونی کردن ارزش احترام به انسان و نیز یادگیری تساهل و مدارا و نیز نقد سالم و انتقاد پذیری دارد. بدون این ها ساختن دمکراسی ناممکن است.
  4. ساختن دمکراسی از بالا یک شوخی مضحک تاریخی است. چنان چه نمونه ی آتاتورک ترکیه ی امروز را به ملغمه ای از مدرنیته و اسلام و سنت و کشتار مردم کرد و آرزوی عضویت در اتحادیه ی اروپا و رهبری جهان اسلام تبدیل کرده است. دمکراسی امری جدی است.
  5. یگانه راه مناسب برای ساختن دمکراسی اقدام از پایین است. توسط تغییر فرهنگی افراد و بنای مشارکت اجتماعی میان مردم. با تکیه بر زیرسازی و ایجاد پایه های عمیق اجتماعی است که می توان دمکراسی واقعی را به وجود آورد.
  6. سازمان خودرهاگران سفارش می کند که از زمان استفاده کنیم و پایه های دمکراسی فردای ایران را در خود و دیگران تعمیق کرده و با تبدیل شدن به افرادی فرهیخته و انسان مدار تبدیل به بازیگران ساختن دمکراسی فردا شویم. خودرهاگری زمینه ی رهاگری است.


ارسال نظر