Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 February 2020 /  سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

خودرهاگران: رهایی از بردگی نیاز به آگاهی و دلاوری دارد.

 

  1. رهایی از بردگی نیاز به آگاهی و دلاوری دارد. اگر یکی را کم داریم با افرایش دیگری نمی توانیم کمبود را جبران کنیم. باید در تدارک هر دو باشیم.
  2. با توجه به حضور و کارکرد گسترده ی ماهواره و اینترنت و سایر امکانات به نظر می رسد که مشکل مردم در حرکت برای رهایی از چنگ رژیم آگاهی نیست. مشکل در نبود دلاوری است که باید به طور جدی به آن پرداخت.
  3. سالها سرکوب و تربیت خشونت آمیز در خانواده و مدرسه حداقل دو نسل ایرانی را ستم پذیر و ترسو پرورش داد. کسانی که از کودکی یاد گرفته اند ستم و خشونت وارده بر خود را عادی بپندارند. این واقعیت را باید تغییر داد.
  4. از مهمترین راهکارهای برون رفت از ترس و نداشتن دلاوری ترویج اندیشه انسان مداری است. یعنی شناساندن ارزش ذاتی انسان به هر کس و وظیفه ای که برای هر فرد شکل می گیرد تا از این ارزش دفاع کند.
  5. انسان مداری یعنی قرار دادن ارزش ذاتی بشر در بالاترین سطح، به طوری که هیچ چیز و هیچ چیز برتر از آن قرار نگیرد. وقتی انسانی باور کند که ارزش ذاتی وی همترازی ندارد و چیزی نیست که بتواند بالاتر از آن قرار گیرد هرگز اجازه نخواهد که عده ای با ایجاد ترس و وحشت از آسیب جسمی و روحی این ارزش را زیر سوال برند.
  6. وقتی به عنوان ایرانی ارزش ذاتی انسانی خود را درک کنیم دیگر تحمل سرکوب، تحقیر، تجاوز، غارتگری، ستم و دروغ تحمیل شده از جانب رژیم و عواملش را نخواهیم داشت. هنگانی که این تحمل پذیری به طور آگاهانه و به دلیل باور به حرمت بشریمان به پایان رسد، دیگر از هیچ چیز وحشت نخواهیم داشت و می توانیم تکلیف رژیم را یکسره کنیم.
  7. سازمان خودرهاگران با ترویج انسان مداری و قرار دادن انسان بالاتر از خدا و میهن و ایدئولوژی و مذهب و غیره، از همه ی ایرانی ها می خواهد تا به کشف کرامت ذاتی بشر دست بزنند. خود را مجهز به اندیشه ای کنید که بر اساس آن برای هیچ انسانی تحمل کمترین درجه ای از حقارت و اهانت و ظلم ناممکن می شود. انسانی که برای خود و برای بشر به معنای عمومی حرمت قائل است و بر سر این ارزش ذره ای کوتاه نمی آید.
ارسال نظر