Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2020 /  دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

خودرهاگران: رژیم باید انتخاب کند: بین آب و آتش کدام را می خواهد

  1. رژیم باید انتخاب کند: بین آب و آتش کدام را می خواهد.
  2. با آب بازی شروع کرده ایم، اگر مقاومت کند با آتش بازی می کنیم.
  3. رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی با همه چیز مسله دارند: با آب، با آب بازی، با لبخند، با شادی، با انسان…
  4. براساس برخورد رژیم با آب بازی باید گفت امید به اصلاح این چنین حکومت گند گرفته ای آب در هاون کوبیدن است.
  5. جمهوری اسلامی فقط مستحق یک چیز است: سرنگونی، آن هم در تمامیت خود.
  6. سازمان خودرهاگران بر این باورست که ایرانیان باید به قدرت خویش باور آورند و با استفاده از سازماندهی و خودباوری کار این رژیم آدمکش را یکسره کنند.