Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2020 /  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

خودرهاگران: چگونه شعار نویسی و دیوار نویسی کنیم؟


  1. شعار نویسی از روش های موثر آگاهی رسانی می باشد. این کار می تواند به صورت دیوار نویسی، اسکناس نویسی و نوشتن شعار در مراکز عموی، خیابان ها و غیره صورت می گیرد.
  2. شعارهای مناسب را از طریق اینترنت و سایر منابع و نیز با اتکاء به خلاقیت خود یا سایر مبارزینی که می شنوید تهیه کنید. برای شعارها بهتر است به موضوعات روز و نیز آن چه میان مردم شنیده می شود پرداخت.
  3. برای نوشتن شعارها بهتر است از ماژیک و قلم هایی استفاده کرد که پاک کردن آنها سخت باشد. دیوار نویسی می تواند با انواع پیستوله های رنگرزی و یا با استفاده از رنگ ساختمانی باشد.
  4. برای شعار نویسی باید ذهنی فعال داشت و به محض آن که فرصتی دست داد به این کار اقدام کرد. اما روش مطمئن تر این است که مکان های شعار نویسی را از قبل شناسایی و موقعیت و زمان مناسب را خوب تشخیص داد.
  5. برای دیوار نویسی بهتر است که این کار در شب و یا صبح زود و در صورت امکان به صورت تیمی انجام شود. در این صورت مکان را از قبل شناسایی کرده و راه های گریز را در صورت بروز خطر از قبل بشناسید و حتی تمرین کنید.
  6. کار دیوار نویسی و شعار نویسی را به وسیله ی دوربین یا تلفن های همراه ثبت کرده و آن را روی اینترنت بگذارید. این امر تاثیر زیادی بر روحیه ی سایرین دارد. تجارب خود را با دیگران نیز در میان بگذارید.
  7. شعارهای کوتاه و قوی را به صورت مستمر و پی گیر در مناطق شلوغ و پر رفت و آمد شهر بنویسید و توجهات را به سوی آن جلب کنید. درباره ی آن به همه بگویید. مکان های مناسب را در مترو و مسیر عبور قطارها و اتوبوس ها شناسایی و برای این کار استفاده کنید.
  8. از نوشتن روی اسکناس ها، پاکت های پست، بسته های سیگار و کبریت و نیز هر جیزی که بتواند در دست مردم بچرخد براساس رعایت نکات امنیتی بهره ببرید و پیام های کوتاه، آگاهی بخش و امید دهنده را مطرح کنید.


ارسال نظر