Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

خودرهاگران: فن سازماندهی را در محل تجربه کنید

  1. با به کنترل گرفتن خیابان ها بلافاصله راه های ورودی آن را از طریق قرار دادن خودرو و سایر اشیاء مسدود کنید و در پشت آنها سنگر بندی کنید.
  2. پس از به دست گرفتن کنترل یک خیابان و بستن راه های ورودی آن به فکر آن باشید که خیابان های مجاور را در دست بگیرید.
  3. حوزه ی کنش خود را به خیابان های مختلف اصلی شهر گسترش دهید و یک منطقه را تحت کنترل بگیرید.
  4. در منطقه ی تحت کنترل خود تمام راهها را مسدود کرده و راه ورود نیروهای سرکوبگر را ناممکن سازید. بر سر هر چهارراه و ورودیی تعدادی از افراد باید مجهز در پشت موانع سنگربندی کنند.
  5. از قبل اعلامیه های چاپی آماده کنید و در منطقه ی تحت کنترل خود به خانه ها و مغازه ها و عابران بدهید و درباره ی زمان تظاهرات بعدی اطلاع رسانی کنید. دیوارهای آن منطقه را پر از شعار نویسی کنید و تصاویر مورد نظر خود را به این سوی و آن سوی خیابان ها بچسبانید.
  6. در منطقه ی تحت کنترل خود بانک ها را مصادره کنید، به ادارات دولتی مستقر در آن جا بروید و وسایل و امکانات آن را به نفع جنبش مصادره کنید. از هر حرکتی باید قویتر بیرون آمد. خود را مجهز به پول و وسایل بکنید. فن سازماندهی را در محل تجربه کنید. ضعف ها را شناسایی کنید.
  7. کمیته نافرمانی سازمان خودرهاگران از کلیه کنشگران می خواهد خود را آموزش دهند و با یادگیری فن سازماندهی و هدایتگری شورش ها در مواردی که مردم خیابانی را به کنترل در می آورند بلافاصله به خودسازماندهی در محل بپردازند. جمعیت را از آن چه می تواند بکند آگاه سازید. به صورت جمعی در محل حضور یابید. بین اعضای جمع خود تقسیم کار داشته باشید. کلیه این آگاه سازید. به صورت جمعی را در سایت زیر دریافت کنید  : www.sazamandehi.org
ارسال نظر